Kierunki polityki oświatowej państwa

 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego  w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

Edukacja przyrodnicza

Edukacja matematyczna

Samodzielność i kreatywność uczniów

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

- Jakość kształcenia

- Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

- Zastosowania zasobów cyfrowych w edukacji

- Kształcenie na odległość

- Technologia cyfrowa w edukacji

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

- Wychowanie w szkole

- Wychowanie do wartości

- Wychowanie moralne